δίψυχος (dipsuchos)

da δίς e ψυχή
TDNT - 9: 665,1342
Numero Strong: G1374
aggettivo

1) dall'anima doppia
   1a) che oscilla, incerto, che dubita
   1b) diviso in interessi

δίψυχοι: voc. pl. masc.
δίψυχος: nom. sing. masc.

di animo doppiezza: 1
doppiezza di animo: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω