δαιμονίζομαι (daimonizomai)

voce media da δαίμων
TDNT - 2: 19,137
Numero Strong: G1139
verbo

1) essere sotto il potere di un demone, essere indemoniato
Nel NT queste erano persone afflitte da malattie particolarmente serie, o fisiche o mentali (come la paralisi, la cecità, la sordità, la perdita della parola, l'epilessia, la malinconia, l'alienazione mentale, eccetera). Secondo l'opinione degli ebrei, alcuni demoni, che erano entrati in quei corpi, li possedevano non solo per affliggerli con le malattie, ma anche per privarli della ragione e prendere così il controllo su di loro; di conseguenza l'indemoniato spesso esprimeva il pensiero e consapevolezza dei demoni che vi avevano posto dimora; la loro cura era quella di scacciare il demone.

δαιμονίζεται: 3sing. med. pres. ind.
δαιμονιζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
δαιμονιζόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
δαιμονιζόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
δαιμονιζομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
δαιμονιζομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
δαιμονιζομένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
δαιμονιζομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
δαιμονισθεὶς, δαιμονισθείς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.

di uno indemoniare: 1
indemoniare: 10
tormentare da uno demonio: 1
uno indemoniare: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω