διαμαρτύρομαι (diamarturomai)

da διά e μαρτυρέω
TDNT - 4: 510,564
Numero Strong: G1263
verbo

1) testimoniare
   1a) affidare sinceramente, religiosamente
2) attestare, testimoniare a, affermare solennemente
   2a) dare testimonianza solenne a qualcuno
   2b) confermare una cosa con la testimonianza, testimoniare, fare sì che sia creduto

διαμαρτυράμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
διαμαρτύρασθαι: med. aor. inf.
διαμαρτύρεταί: 3sing. med. pres. ind.
διαμαρτύρηται: 3sing. med. pres. cong.
διαμαρτύρομαι: 1sing. med. pres. ind.
διαμαρτυρόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
διεμαρτυράμεθα: 1pl. med. aor. ind.
διεμαρτύρατο: 3sing. med. aor. ind.
διεμαρτύρω: 2sing. med. aor. ind.

(+λέγω) attestare: 1
attestare: 1
avvertire solennità: 1
dichiarare: 1
rendere testimoniare: 4
scongiurare: 4
testimoniare: 3
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω