διασπορά (diaspora)

da διασπείρω
TDNT - 2: 98,156
Numero Strong: G1290
sostantivo femminile

1) spargimento, dispersione
   1a) degli israeliti dispersi fra le nazioni straniere
   1b) dei cristiani dispersi fra i gentili

διασπορᾷ: dat. sing.
διασπορὰν: acc. sing.
διασπορᾶς: gen. sing.

disperdere: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω