διατίθεμαι (diatithemai)

voce media da διά e τίθημι
TDNT - 2: 104,157
Numero Strong: G1303
verbo

1) sistemare o disporre i propri affari
   1a) di qualcosa che appartiene a sé stesso
   1b) disporre con un testamento, fare un testamento
2) fare un'alleanza, entrare in un'alleanza

διαθέμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
διαθεμένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
διαθήσομαι: 1sing. med. fut. ind.
διατίθεμαι: 1sing. med. pres. ind.
διέθετο, διέθετό: 3sing. med. aor. ind.

disporre che dare: 2
fare: 3
testare: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω