διθάλασσος (dithalassos)

da δίς e θάλασσα
Numero Strong: G1337
aggettivo

1) che assomiglia a o che forma due mari: così del mare Euxine
2) che sta tra due mari, cioè lavato su tutti e due i lati dal mare
   2a) un istmo o lingua di terra, di cui l'estremità è coperta dalle onde
   2b) uno scoglio che si proietta e contro cui le onde si gettano su tutti e due i lati

διθάλασσον: acc. sing. masc.

che avere mare da due lato: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω