δυνατός (dunatos)

da δύναμαι
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: G1415
aggettivo

1) capace, potente, forte
   1a) potente in ricchezza ed influenza
   1b) forte d'anima
      1b1) sopportare calamità e prove con coraggio morale e pazienza
      1b2) forte nelle virtù cristiane
2) essere in grado (di fare qualcosa)
   2a) potente, che eccelle in qualcosa
   2b) ha potere per qualcosa

δυνατά, δυνατὰ: nom. pl. neut.
δυνατοὶ, δυνατοί: nom. pl. masc.
δυνατόν: nom. sing. neut.
δυνατὸν: acc. sing. neut.
δυνατός, δυνατὸς: nom. sing. masc.

(+εἰμί) potere: 1
avere potere: 1
capacità di: 1
che avere autorità: 1
essere possibilità: 4
fortezza: 3
in grado di: 2
non tradotto: 1
possibilità: 9
potenza: 6
potenza di: 1
potere: 1
potere di: 1
Totale: 32

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω