εἰσέρχομαι (eiserchomai)

da εἰς e ἔρχομαι
TDNT - 2: 676,257
Numero Strong: G1525
verbo

1) uscire o venire dentro: entrare
   1a) di uomini o animali, per esempio in una casa o una città
   1b) di Satana che prende possesso del corpo di una persona
   1c) di cose: per esempio cibo, che entra nella bocca del mangiatore
2) metaforicamente
   2a) dell'entrata in qualsiasi condizione, stato, società, occupazione
      2a1) sorgere, venire in esistenza, cominciare ad essere
      2a2) di uomini, venire davanti al pubblico
      2a3) venire in vita
   2b) di pensieri che vengono nella mente

εἰσελεύσεσθαι: med. fut. inf.
εἰσελεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
εἰσελεύσομαι: 1sing. med. fut. ind.
εἰσελεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
εἰσεληλύθασιν: 3pl. att. pf. ind.
εἰσεληλύθατε: 2pl. att. pf. ind.
εἰσέλθατε: 2pl. att. aor. imptv.
εἰσελθάτω: 3sing. att. aor. imptv.
εἴσελθε: 2sing. att. aor. imptv.
εἰσελθεῖν: att. aor. inf.
εἰσέλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
εἰσέλθῃς: 2sing. att. aor. cong.
εἰσέλθητε: 2pl. att. aor. cong.
εἰσελθόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc., att. aor. ptc. nom. pl. neut.
εἰσελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
εἰσελθόντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
εἰσελθόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
εἰσελθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
εἰσελθοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
εἰσελθοῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
εἰσελθούσης: att. aor. ptc. gen. sing. femm.
εἰσέλθωμεν: 1pl. att. aor. cong.
εἰσελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
εἰσέλθωσιν: 3pl. att. aor. cong.
εἰσέρχεσθε: 2pl. med. pres. ind.
εἰσερχέσθωσαν: 3pl. med. pres. imptv.
εἰσέρχεται: 3sing. med. pres. ind.
εἰσέρχησθε: 2pl. med. pres. cong.
εἰσερχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
εἰσερχομένην: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
εἰσερχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
εἰσερχόμενον: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
εἰσερχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
εἰσερχομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
εἰσερχομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
εἰσήλθατε: 2pl. att. aor. ind.
εἰσῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
εἰσῆλθες: 2sing. att. aor. ind.
εἰσήλθομεν: 1pl. att. aor. ind.
εἰσῆλθον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
εἰσῆλθόν: 1sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) entrare: 1
(+) entrare: 1
(+εἰς αὐτός) entrare: 1
(+εἰς αὐτός) rientrare: 1
(+γίνομαι) entrare: 1
(+καί ἐξέρχομαι) vivere: 1
(+πρός ὅς) andare a trovare: 1
(+πάλιν) rientrare: 2
(+σύ) entrare: 1
andare a: 1
arrivare: 1
cadere: 1
cominciare a: 1
entrare: 164
entrare a: 1
giungere: 2
introdurre: 1
passare: 1
penetrare: 1
presentare: 2
quando entrare: 3
rientrare: 1
ritornare: 1
subentrare: 1
tornare: 1
volere entrare: 1
Totale: 194

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω