εὐλογητός (eulogêtos)

da εὐλογέω
TDNT - 2: 764,275
Numero Strong: G2128
aggettivo

1) benedetto, lodato

εὐλογητὸς: nom. sing. masc.
εὐλογητοῦ: gen. sing. masc.

benedire: 8
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω