γεννάω (gennaô)

da una variazione di γένος
TDNT - 1: 665,114
Numero Strong: G1080
verbo

1) di uomini che generano figli
   1a) essere nato
   1b) essere generato
      1b1) di donne che partoriscono bambini
2) metaforicamente
   2a) procreare, fare sorgere, eccitare
   2b) in senso ebraico di uno che porta altri al proprio modo di vita, convertire qualcuno
   2c) di Dio quando dice che Cristo è suo figlio
   2d) di Dio che rende delle persone suoi figli mediante la fede nell'opera di Cristo

γεγέννηκά: 1sing. att. pf. ind.
γεγέννημαι: 1sing. pass. pf. ind.
γεγεννήμεθα: 1pl. pass. pf. ind.
γεγεννημένα: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
γεγεννημένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
γεγεννημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
γεγεννημένου: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
γεγέννηται: 3sing. pass. pf. ind.
γεννᾶται: 3sing. pass. pres. ind.
γεννηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
γεννηθὲν: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
γεννηθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
γεννηθέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
γεννηθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
γεννηθῆναι: pass. aor. inf.
γεννήσαντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
γεννήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
γεννώμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
γεννῶσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
γεννῶσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐγεννήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐγεννήθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἐγεννήθης: 2sing. pass. aor. ind.
ἐγεννήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐγέννησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐγέννησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐγέννησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+) nascere: 1
(+ἐγώ) generare: 1
(+ἐν ὅς) natività: 1
(+σύ) nascere: 1
avere: 1
dare a lucere: 2
destinare: 1
di nascere: 1
dovere nascere: 1
essere: 1
essere mai nascere: 1
generare: 48
nascere: 33
non tradotto: 1
partorire: 1
venire: 1
Totale: 96

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω