κραταιόομαι (krataioomai)

da κραταιός
TDNT - 3: 912,466
Numero Strong: G2901
verbo

1) fortificare, rendere forte
2) essere reso forte, aumentare in forza, diventare forte

ἐκραταιοῦτο: 3sing. pass. impf. ind.
κραταιοῦσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
κραταιωθῆναι: pass. aor. inf.

fortificare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω