μάλιστα (malista)

plurale del neutro del superlativo a quanto pare di un avverbio primario mala (molto)
Numero Strong: G3122
avverbio

1) specialmente, principalmente, prima di tutto, soprattutto

μάλιστα: avv.

in primo luogo: 1
principale: 1
soprattutto: 4
speciale: 6
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω