μάστιξ (mastix)

probabilmente dalla radice di μασάομαι (tramite l'idea di contatto)
TDNT - 4: 518,571
Numero Strong: G3148
sostantivo femminile

1) frusta, flagello
2) metaforicamente flagello, piaga
   2a) una calamità, sfortuna, soprattutto mandata da Dio per disciplinare o punire

μάστιγας: acc. pl.
μάστιγος, μάστιγός: gen. sing.
μαστίγων: gen. pl.
μάστιξιν: dat. pl.

frustare: 1
infermità: 1
malattia: 1
male: 1
mediante torturare: 1
qualche malattia: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω