μᾶλλον (mallon)

neutro del comparativo della stessa parola di μάλιστα
Numero Strong: G3123
avverbio

1) più, di più, piuttosto
   1a) molto, molto di più
   1b) piuttosto, più presto
   1c) più volentieri, più prontamente, più presto
+ καλός: migliore

μᾶλλον: avv.

(+) anziché: 3
(+) che non: 1
(+) di: 1
(+δέ) piuttosto: 1
(+εὐδοκέω) preferire: 1
(+καί) sempre: 1
(+ἀγαπάω) preferire: 2
(+περισσότερος) più: 1
(+πολύς) a maggiorare ragionare: 1
(+πολύς) invece: 1
(+πολύς) più fortezza: 2
ancora più: 1
anziché: 1
che: 1
di più: 7
invece: 2
meglio: 1
meno: 1
molto: 1
molto di più: 1
non tradotto: 6
più: 22
più che mai: 2
più grandezza: 1
piuttosto: 15
preferire: 1
principale: 1
quanto più: 1
sempre più: 1
Totale: 81

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω