μαίνομαι (mainomai)

voce media dalla parola primaria mao (desiderare, tramite l'idea di bramosia ardente)
TDNT - 4: 360,548
Numero Strong: G3105
verbo

1) essere arrabbiato, delirare
   1a) di uno che parla in modo da non sembrare sano di mente

μαίνεσθε: 2pl. med. pres. ind.
μαίνεται: 3sing. med. pres. ind.
μαίνῃ: 2sing. med. pres. ind.
μαίνομαι: 1sing. med. pres. ind.

essere fuori di sé: 1
essere pazzia: 1
pazzia: 1
vaneggiare: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω