μαρτυρέω (martureô)

da μάρτυς
TDNT - 4: 474,564
Numero Strong: G3140
verbo

1) essere un testimone, testimoniare, cioè affermare che uno ha visto o sentito o sperimentato qualcosa, o che lo conosce per rivelazione o ispirazione divina
   1a) dare (non tenere a sé) una testimonianza
   1b) dare una testimonianza onorabile, dare un buon rapporto
   1c) scongiurare, implorare

ἐμαρτύρει: 3sing. att. impf. ind.
ἐμαρτυρεῖτο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐμαρτυρήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐμαρτυρήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐμαρτυρήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐμαρτύρησάν: 3pl. att. aor. ind.
ἐμαρτύρησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐμαρτύρουν: 3pl. att. impf. ind.
μαρτυρεῖ: 3sing. att. pres. ind.
μαρτυρεῖν: att. pres. inf.
μαρτυρεῖς: 2sing. att. pres. ind.
μαρτυρεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
μαρτυρεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
μαρτυρηθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
μαρτυρῆσαι: att. aor. inf.
μαρτυρήσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
μαρτυρήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
μαρτυρήσει: 3sing. att. fut. ind.
μαρτυρήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
μαρτύρησον: 2sing. att. aor. imptv.
μαρτυρήσω: 1sing. att. aor. cong.
μαρτυροῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
μαρτυρουμένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
μαρτυρούμενος, μαρτυρούμενός: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
μαρτυρουμένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
μαρτυροῦν: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
μαρτυροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
μαρτυροῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
μαρτυροῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
μαρτυρούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
μαρτυροῦσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
μαρτυρούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
μαρτυροῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
μαρτυρῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
μαρτυρῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
μεμαρτύρηκα: 1sing. att. pf. ind.
μεμαρτύρηκας: 2sing. att. pf. ind.
μεμαρτύρηκεν: 3sing. att. pf. ind.
μεμαρτύρηται: 3sing. pass. pf. ind.

(+λόγος) testimoniare rendere: 1
(+λέγω) dichiarare: 1
(+περί) dimostrare: 1
(+σύ) per attestare: 1
(+σύ) rendere testimoniare: 1
attestare: 7
avere buono testimoniare: 1
avere testimoniare di: 1
conoscere: 1
danno testimoniare: 1
di testimoniare: 1
dichiarare: 1
rendere: 4
rendere buono testimoniare: 2
rendere testimoniare: 35
testimoniare: 17
Totale: 76

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω