μετακαλέομαι (metakaleomai)

da μετά e καλέω
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: G3333
verbo

1) chiamare da uno luogo ad un altro, chiamare a comparire
2) chiamarsi

μετακάλεσαι: 2sing. med. aor. imptv.
μετακαλέσομαί: 1sing. med. fut. ind.
μετεκαλέσατο: 3sing. med. aor. ind.

chiamare: 2
fare venire: 1
mandare a chiamare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω