μεταπέμπομαι (metapempomai)

da μετά e πέμπω
Numero Strong: G3343
verbo

1) mandare uno dopo l'altro
2) chiamare (cioè mandare a chiamare qualcuno affinché venga)
3) far venire, invitare

μεταπεμπόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
μεταπεμφθείς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
μετάπεμψαι: 2sing. med. aor. imptv.
μεταπεμψάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
μεταπέμψασθαί: med. aor. inf.
μεταπέμψηται: 3sing. med. aor. cong.
μετεπέμψασθέ: 2pl. med. aor. ind.
μετεπέμψατο: 3sing. med. aor. ind.

chiamare: 2
fare chiamare: 1
fare venire: 3
mandare: 1
mandare a chiamare: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω