μετατίθημι (metatithêmi)

da μετά e τίθημι
TDNT - 8: 161,1176
Numero Strong: G3346
verbo

1) trasporre (due cose, di cui una è messa nel posto dell'altra)
   1a) trasferire
   1b) cambiare
   1c) trasferirsi o permettere di essere trasferito
      1c1) andare o passare sopra
      1c2) abbandonare una persona o cosa ad altri

μετατιθεμένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
μετατιθέντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
μετατίθεσθε: 2pl. med. pres. ind.
μετέθηκεν: 3sing. att. aor. ind.
μετετέθη: 3sing. pass. aor. ind.
μετετέθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

cambiare: 1
passare: 1
portare via: 1
rapire: 1
trasportare: 1
volgere: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω