μοιχεύω (moicheuô)

da μοιχός
TDNT - 4: 729,605
Numero Strong: G3431
verbo

1) commettere adulterio
   1a) essere un adultero
   1b) commettere adulterio con, avere rapporti illeciti con la moglie di qualcuno altro
   1c) della moglie: subire l'adulterio, essere corrotto
   1d) un idioma israelitico in cui la parola è usata per quelli che, sedotti dalla sollecitazione di una donna, sono indotti all'idolatria, cioè al mangiare cose sacrificate agli idoli

ἐμοίχευσεν: 3sing. att. aor. ind.
μοιχεύει: 3sing. att. pres. ind.
μοιχεύειν: att. pres. inf.
μοιχεύεις: 2sing. att. pres. ind.
μοιχευθῆναι: pass. aor. inf.
μοιχευομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
μοιχεύοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
μοιχεύσεις: 2sing. att. fut. ind.
μοιχεύσῃς: 2sing. att. aor. cong.

adulterare: 2
commettere adulterare: 13
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω