μορφή (morfê)

forse dalla radice di μέρος (tramite l'idea di adattamento di parti)
TDNT - 4: 742,607
Numero Strong: G3444
sostantivo femminile

1) la forma con cui una persona o cosa colpisce la vista
2) aspetto esteriore

μορφῇ: dat. sing.
μορφὴν: acc. sing.

formare: 2
modo: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω