πάροικος (paroikos)

da παρά e οἶκος
TDNT - 5: 841,788
Numero Strong: G3941
aggettivo

1) che dimora vicino
2) nel NT, un straniero, forestiero, uno che abita in un luogo senza il diritto di cittadinanza
3) metaforicamente
   3a) senza cittadinanza nel regno di Dio
   3b) uno che vive sulla terra come straniero, un ospite di passaggio sulla terra
   3c) di cristiani la cui casa è in cielo

πάροικοι: nom. pl. masc.
πάροικον: nom. sing. neut.
πάροικος: nom. sing. masc.
παροίκους: acc. pl. masc.

(+εἰμί) soggionare: 1
ospitare: 1
straniero: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω