παρίστημι (paristêmi)

da παρά e ἵστημι
TDNT - 5: 837,788
Numero Strong: G3936
verbo

1) mettere accanto o vicino
   1a) mettere a mano
      1a1) presentare
      1a2) offrire
      1a3) provvedere
      1a4) mettere una persona o cosa a disposizione di qualcuno
      1a5) presentare una persona affinché qualcuno la possa vedere ed interrogare
      1a6) presentare o mostrare
      1a7) portare a, portare vicino
      1a8) metaforicamente portare nella propria amicizia o intimità
   1b) presentare (dimostrare) con ragionamenti, verificare
2) stare accanto, stare vicino, essere alla mano, essere presente
   2a) stare accanto
      2a1) stare accanto a qualcuno, un astante
   2b) apparire
   2c) essere alla mano, stare pronto
   2d) stare vicino per aiutare, soccorrere
   2e) essere presente
      2e1) essere venuto
      2e2) del tempo

παραστῆναι, παραστῆσαι: att. aor. inf.
παραστήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
παραστήσει: 3sing. att. fut. ind.
παραστήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
παραστησόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
παραστήσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
παραστῆτε: 2pl. att. aor. cong.
παρειστήκεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
πάρεστε: 2pl. att. pres. ind.
παρέστη: 3sing. att. aor. ind.
παρέστηκεν: 3sing. att. pf. ind.
παρεστηκότων: att. pf. ptc. gen. pl. masc.
παρεστηκὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
παρέστησαν: 3pl. att. aor. ind.
παρεστήσατε: 2pl. att. aor. ind.
παρέστησεν: 3sing. att. aor. ind.
παρεστῶσιν: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
παρεστῶτα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
παρεστῶτες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
παριστάνετε: 2pl. att. pres. imptv.

(+αὐτός) fare comparire: 1
(+) per presentare: 1
(+σύ) per fare comparire: 1
(+σύ) provare: 1
apparire: 1
assistere: 1
comparire: 1
comparire davanti: 1
comparire davanti a: 1
di guardare: 1
essere là: 1
essere là presentare: 1
essere qua: 1
essere vicinanza: 1
fare comparire: 1
fare gradire: 1
là presentare: 1
mandare: 1
offrire: 1
per presentare: 1
presentare: 13
presso: 1
prestare: 3
prestare assistere: 1
prontezza: 1
sollevare: 1
stare: 1
venire: 1
Totale: 42

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω