παραδίδωμι (paradidômi)

da παρά e δίδωμι
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: G3860
verbo

1) dare nelle mani (di un altro)
2) consegnare al potere o uso (di un altro)
   2a) consegnare a qualcuno qualcosa per tenere, usare, avere cura di, dirigere
   2b) consegnare qualcuno alla custodia, essere giudicato, condannato, punito, flagellato, tormentato, messo a morte
   2c) consegnare slealmente
      2c1) con il tradimento fare che qualcuno sia catturato
      2c2) affidare qualcuno per essere ammaestrato, formato
3) commettere, commendare
4) consegnare verbalmente
   4a) comandi, riti; trasmettere la tradizione della fede
   4b) consegnare narrando, dare un resoconto, relazione
5) permettere
   5a) quando il frutto è maturo e permette il raccolto
   5b) abbandonarsi, presentarsi

παραδεδομένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
παραδέδοται: 3sing. pass. pf. ind.
παραδεδώκεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
παραδεδωκόσι: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
παραδιδόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
παραδιδόναι: att. pres. inf.
παραδιδόντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
παραδιδόντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
παραδιδόντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
παραδίδοσθαι: pass. pres. inf.
παραδίδοται: 3sing. pass. pres. ind.
παραδιδούς, παραδιδοὺς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
παραδιδῷ: 3sing. att. pres. cong.
παραδίδως: 2sing. att. pres. ind.
παραδοθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
παραδοθείσῃ: pass. aor. ptc. dat. sing. femm.
παραδοθείσης: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
παραδοθῆναι: pass. aor. inf.
παραδοθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
παραδοθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
παραδοθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
παραδοῖ: 3sing. att. aor. cong.
παραδόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
παραδοῦναι: att. aor. inf.
παραδούς, παραδοὺς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
παραδῶ: 1sing. att. aor. cong.
παραδῷ: 3sing. att. aor. cong.
παραδώσει: 3sing. att. fut. ind.
παραδῶσιν: 3pl. att. aor. cong.
παραδώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
παραδώσω: 1sing. att. fut. ind.
παραδώσων: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
παρεδίδετο: 3sing. pass. impf. ind.
παρεδίδοσαν: 3pl. att. impf. ind.
παρεδίδου: 3sing. att. impf. ind.
παρεδίδουν: 3pl. att. impf. ind.
παρεδόθη: 3sing. pass. aor. ind.
παρεδόθην: 1sing. pass. aor. ind.
παρεδόθητε: 2pl. pass. aor. ind.
παρέδοσαν: 3pl. att. aor. ind.
παρέδωκα: 1sing. att. aor. ind.
παρεδώκαμεν: 1pl. att. aor. ind.
παρέδωκαν, παρέδωκάν: 3pl. att. aor. ind.
παρέδωκας: 2sing. att. aor. ind.
παρεδώκατε: 2pl. att. aor. ind.
παρέδωκεν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) affidare: 1
(+αὐτός) consegnare: 3
(+αὐτός) per consegnare: 1
(+αὐτός) tradire: 3
(+) mettere in prigione: 1
(+ἄν) dare in mano: 1
abbandonare: 7
affidare: 3
consegnare: 26
custodire: 1
dare: 16
dare in mano: 4
esporre: 1
fare condannare: 1
maturare: 1
mettere: 3
mettere a repentaglio: 1
mettere in loro mano: 2
mettere in mano: 2
mettere in prigione: 1
per consegnare: 1
raccomandare: 2
rendere: 1
rimettere: 1
stare per dare: 1
tradire: 25
tramandare: 2
trasmettere: 6
voi tramandare: 1
Totale: 119

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω