παραιτέομαι (paraiteomai)

da παρά e la voce media di αἰτέω
TDNT - 1: 195,30
Numero Strong: G3868
verbo

1) chiedere accanto, implorare di avere vicino
   1a) ottenere implorando
   1b) implorare, richiedere, supplicare
2) distogliere implorando o cercare di distogliere, disapprovare
   2a) implorare che ... non
   2b) rifiutare, ribassare
   2c) evitare
   2d) distogliere il dispiacere implorando
      2d1) supplicare il perdono, chiedere insistentemente l'indulgenza, scusarsi
      2d2) di uno che si scusa per non aver accettato un invito alla festa di un matrimonio

παραιτεῖσθαι: med. pres. inf.
παραιτησάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
παραιτήσησθε: 2pl. med. aor. cong.
παραιτοῦ: 2sing. med. pres. imptv.
παραιτοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
παρῃτημένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
παρῃτήσαντο: 3pl. med. aor. ind.
παρῃτοῦντο: 3pl. med. impf. ind.

(+ἔχω ἐγώ) scusare: 2
domandare: 1
evitare: 2
rifiutare: 4
rifiutare di: 1
scusare: 1
supplicare: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω