παρακαλέω (parakaleô)

da παρά e καλέω
TDNT - 5: 773,778
Numero Strong: G3870
verbo

1) chiamare accanto, chiamare, chiamare a comparire
2) rivolgersi, parlare, (chiamare), che può essere fatto come esortazione, implorazione, conforto, istruzione, eccetera
   2a) ammonire, esortare
   2b) implorare
      2b1) cercare di placare implorando
   2c) consolare, incoraggiare e fortificare consolando, confortare
      2c1) ricevere consolazione, essere confortato
   2d) incoraggiare, fortificare
   2e) esortare e confortare ed incoraggiare
   2f) istruire, insegnare

παρακαλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
παρακάλει: 2sing. att. pres. imptv.
παρακαλεῖν: att. pres. inf.
παρακαλεῖσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
παρακαλεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
παρακαλεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
παρακαλέσαι: 3sing. att. aor. ott., att. aor. inf.
παρακαλέσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
παρακαλέσῃ: 3sing. att. pres. cong.
παρακάλεσον: 2sing. att. aor. imptv.
παρακαλούμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
παρακαλοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
παρακαλοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
παρακαλοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
παρακαλοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
παρακαλῶ: 1sing. att. pres. ind.
παρακαλῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
παρακαλῶνται: 3pl. pass. pres. cong.
παρακεκλήμεθα: 1pl. pass. pf. ind.
παρακληθῆναι: pass. aor. inf.
παρακληθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
παρακληθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
παρεκάλει: 3sing. att. impf. ind.
παρεκάλεσα, παρεκάλεσά: 1sing. att. aor. ind.
παρεκάλεσαν: 3pl. att. aor. ind.
παρεκάλεσάς: 2sing. att. aor. ind.
παρεκάλεσεν, παρεκάλεσέν: 3sing. att. aor. ind.
παρεκαλοῦμεν: 1pl. att. impf. ind.
παρεκάλουν: 3pl. att. impf. ind.
παρεκλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
παρεκλήθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
παρεκλήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) consolare: 1
(+αὐτός) pregare: 1
(+) esortare: 1
(+ὅς) ricevere: 1
(+πρός αὐτός) pregare di: 1
chiamare: 1
confortare: 3
consolare: 17
esortare: 36
esortare a: 7
essere consolare: 1
fare appellare: 1
incoraggiare: 1
invitare: 1
per pregare: 1
pregare: 26
pregare di: 5
raccomandare: 1
rivolgere esortare: 1
supplicare: 1
voi: 1
Totale: 109

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω