παρατίθημι (paratithêmi)

da παρά e τίθημι
TDNT - 8: 162,1176
Numero Strong: G3908
verbo

1) mettere accanto o vicino o davanti
   1a) cibo, cioè cibo messo su una tavola
   1b) collocare davanti qualcuno per insegnare
   1c) mettersi in avanti, spiegare
2) dare in custodia
   2a) depositare
   2b) affidare, assegnare alla cura di qualcuno

παραθεῖναι: att. aor. inf.
παραθήσω: 1sing. att. fut. ind.
παράθου: 2sing. med. aor. imptv.
παρατηρεῖσθε: 2pl. med. pres. ind.
παρατηρήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
παρατηρούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
παρατίθεμαι, παρατίθεμαί: 1sing. med. pres. ind.
παρατιθέμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
παρατιθέμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
παρατιθέμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
παρατιθέναι: att. pres. inf.
παρατιθέσθωσαν: 3pl. med. pres. imptv.
παρατιθῶσιν: 3pl. att. pres. cong.
παρέθεντο: 3pl. med. aor. ind.
παρέθηκαν: 3pl. att. aor. ind.
παρέθηκεν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) mettere davanti: 1
(+οὗτος) affidare: 1
affidare: 4
apparecchiare: 1
dimostrare: 1
distribuire: 4
mettere davanti: 1
non tradotto: 1
osservare: 3
porre davanti: 1
proporre: 2
raccomandare: 1
rimettere: 1
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω