παρρησιάζομαι (parrêsiazomai)

voce media da παρρησία
TDNT - 5: 871,794
Numero Strong: G3955
verbo

1) usare libertà nel parlare
   1a) parlare liberamente
2) diventare fiducioso, avere baldanza, dimostrare fiducia, avere un comportamento baldo

ἐπαρρησιάζετο: 3sing. med. impf. ind.
ἐπαρρησιασάμεθα: 1pl. med. aor. ind.
ἐπαρρησιάσατο: 3sing. med. aor. ind.
παρρησιάζεσθαι: med. pres. inf.
παρρησιαζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
παρρησιαζόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
παρρησιασάμενοί: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
παρρησιάσωμαι: 1sing. med. aor. cong.

(+λέγω) dire con francare: 1
annunziare francare: 1
con francare: 1
parlare con francare: 2
predicare con coraggio: 1
predicare con francare: 1
predicare con francare loro: 1
trovare coraggio: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω