περιέρχομαι (perierchomai)

da περί e ἔρχομαι (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 2: 682,257
Numero Strong: G4022
verbo

1) andare in giro
   1a) di qualcuno che girovaga
   1b) di vagabondi
   1c) di navigatori (che fanno un circuito)

περιερχόμεναι: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
περιερχομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
περιῆλθον: 3pl. att. aor. ind.

andare attorno: 2
itinerante: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω