περιούσιος (periousios)

dal participio presente femminile di una parola composta da περί e εἰμί
TDNT - 6: 57,828
Numero Strong: G4041
aggettivo

1) quello che è il proprio, che appartiene ai propri possessi
   1a) un popolo scelto da Dio tra le nazioni per il suo proprio possesso

περιούσιον: acc. sing. masc.

che appartenere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω