περισσεύω (perisseuô)

da περισσός
TDNT - 6: 58,828
Numero Strong: G4052
verbo

1) essere più che sufficiente
   1a) essere finito, rimanere
   1b) sovrabbondare
      1b1) essere grande (abbondante)
      1b2) una cosa che viene in abbondanza, o inonda a qualcuno, qualcosa che viene a qualcuno in grande misura
      1b3) ridondare, venire in abbondanza
   1c) abbondare, inondare
      1c1) essere abbondantemente fornito di, avere in abbondanza, abbondare in (una cosa), essere in abbondanza
      1c2) essere preminente, eccellere
      1c3) eccellere più che, eccedere
2) fare abbondare
   2a) fornire qualcuno riccamente, così che abbia in abbondanza
   2b) rendere abbondante o eccellente
"Abbondare" è usato di un fiore che fiorisce da una gemma.

ἐπερίσσευον: 3pl. att. impf. ind.
ἐπερίσσευσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπερίσσευσεν: 3sing. att. aor. ind.
περισσεύει: 3sing. att. pres. ind.
περισσεύειν: att. pres. inf.
περισσεύετε: 2pl. att. pres. ind.
περισσεύῃ: 3sing. att. pres. cong.
περισσεύητε: 2pl. att. pres. cong.
περισσευθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
περισσεύομεν: 1pl. att. pres. ind.
περισσεῦον: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
περισσεύονται: 3pl. med. pres. ind.
περισσεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
περισσεύοντος: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
περισσεύουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
περισσεύσαι: 3sing. att. aor. ott.
περισσεῦσαι: att. aor. inf.
περισσεῦσαν: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
περισσεύσαντα: att. aor. ptc. acc. pl. neut.
περισσεύσῃ: 3sing. att. aor. cong.
περισσεύω: 1sing. att. pres. ind.

(+) avanzare: 2
(+πολύς) superare: 1
(+σύ) abbondare: 1
abbondare: 13
abbondare di bene: 1
avanzare: 3
avere in abbondare: 1
crescere: 1
essere in abbondare: 3
fare abbondare: 1
in abbondare: 1
moltiplicare: 1
non avere nulla di più: 1
produrre abbondare di: 1
progredire: 1
riversare abbondare: 2
sovrabbondare: 3
superfluità: 2
Totale: 39

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω