πιστός (pistos)

da πείθω
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: G4103
aggettivo

1) fidato, fedele
   1a) di persone che si mostrano fedeli negli affari, nell'esecuzione di comandi, o nel compimento di doveri ufficiali
   1b) uno che ha mantenuto il suo impegno, degno di fiducia
   1c) quello su cui si può contare
2) facilmente persuaso
   2a) che ha fiducia, fiducioso
   2b) nel NT uno che ha fiducia nelle promesse di Dio
      2b1) uno che è convinto che Gesù è risorto dai morti
      2b2) uno che è divenuto convinto che Gesù è il Messia ed autore della salvezza

πιστά: acc. pl. neut.
πιστὰς: acc. pl. femm.
πιστέ: voc. sing. masc.
πιστὴ: nom. sing. femm.
πιστὴν: acc. sing. femm.
πιστῆς: gen. sing. femm.
πιστοὶ, πιστοί: nom. pl. masc.
πιστοῖς: dat. pl. masc.
πιστόν: acc. sing. masc.
πιστὸν: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
πιστός, πιστὸς: nom. sing. masc.
πιστοῦ: gen. sing. masc.
πιστοὺς: acc. pl. masc.
πιστῷ: dat. sing. masc.
πιστῶν: gen. pl. masc.

(+) fede: 4
a fede: 1
certezza: 5
credere: 9
degnare: 1
di credere: 1
fede: 45
sicurezza: 1
Totale: 67

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω