πολιτεύομαι (politeuomai)

voce media di una parola derivata da πολίτης
TDNT - 6: 516,906
Numero Strong: G4176
verbo

1) essere un cittadino
2) amministrare gli affari civili, dirigere lo Stato
3) fare o creare un cittadino
   3a) essere un cittadino
   3b) comportarsi come cittadino
      3b1) giovarsi di o riconoscere le leggi
      3b2) condursi come uno impegnato a qualche legge della vita

πεπολίτευμαι: 1sing. med. pf. ind.
πολιτεύεσθε: 2pl. med. pres. imptv.

(+ἐγώ) condurre: 1
comportare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω