πραγματεύομαι (pragmateuomai)

da πρᾶγμα
TDNT - 6: 641,927
Numero Strong: G4231
verbo

1) essere occupato in qualcosa
2) proseguire una cosa
3) continuare nel lavoro di un banchiere o di un commerciante

πραγματεύσασθε: 2pl. med. aor. imptv.

fare fruttare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω