προχειρίζομαι (procheirizomai)

voce media da προ ed una parola derivata da χείρ
TDNT - 6: 862,*
Numero Strong: G4400
verbo

1) mettere nella mano, consegnare nelle mani
2) prendere nelle proprie mani
3) mettere davanti a sé stesso, prostrare, determinare
4) scegliere, nominare
   4a) per il proprio uso
   4b) per la propria salvezza

προεχειρίσατό: 3sing. med. aor. ind.
προκεχειρισμένον: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
προχειρίσασθαί: med. aor. inf.

(+σύ) per fare: 1
destinare a: 1
predestinare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω