προλαμβάνω (prolambanô)

da προ e λαμβάνω
TDNT - 4: 14,495
Numero Strong: G4301
verbo

1) prendere prima
2) anticipare, prevenire
3) prendere qualcuno prevenendo le sue mosse (per esempio agire prima che possa fuggire o nascondere il suo crimine)
   3a) sorprendere, scoprire

προέλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
προλαμβάνει: 3sing. att. pres. ind.
προλημφθῇ: 3sing. pass. aor. cong.

anticipare: 1
prendere prima: 1
venire sorprendere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω