προσέρχομαι (proserchomai)

da πρός e ἔρχομαι (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 2: 683,257
Numero Strong: G4334
verbo

1) venire a, avvicinarsi
2) venire vicino a
3) assentire

προσεληλύθατε: 2pl. att. pf. ind.
πρόσελθε: 2sing. att. aor. imptv.
προσελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσελθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
προσελθοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
προσελθοῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
προσελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσέρχεσθαι: med. pres. inf.
προσέρχεται: 3sing. med. pres. ind.
προσερχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσερχόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
προσερχομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
προσερχομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
προσέρχονται: 3pl. med. pres. ind.
προσερχώμεθα: 1pl. med. pres. cong.
προσῆλθαν, προσῆλθάν: 3pl. att. aor. ind.
προσῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
προσῆλθον: 3pl. att. aor. ind.
προσήρχοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+αὐτός) avvicinare: 1
accostare: 10
andare: 1
andare a: 2
attenere: 1
avvicinare: 50
avvicinare a: 1
egli unire: 1
entrare in casa: 1
falsare testimoniare: 1
fare avanti: 1
presentare: 5
venire: 8
venire a: 1
voi avvicinare: 2
Totale: 86

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω