προσφέρω (prosferô)

da πρός e φέρω (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 9: 65,1252
Numero Strong: G4374
verbo

1) portare a, condurre a
   1a) qualcuno a una persona che lo può guarire o è pronto a mostrargli qualche gentilezza, qualcuno a una persona che lo giudicherà
   1b) portare un regalo o una cosa, raggiungere o dare una cosa a qualcuno
   1c) mettere a
2) è portato verso qualcuno, attaccare, assalire
   2a) comportarsi verso qualcuno, trattare con qualcuno

προσενέγκαι: att. aor. inf.
προσενέγκας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσένεγκε: 2sing. att. aor. imptv.
προσενέγκῃ: 3sing. att. aor. cong.
προσένεγκον: 2sing. att. aor. imptv.
προσενεχθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσενήνοχεν: 3sing. att. pf. ind.
προσέφερεν: 3sing. att. impf. ind.
προσέφερον: 3pl. att. impf. ind.
προσήνεγκα: 1sing. att. aor. ind.
προσήνεγκαν: 3pl. att. aor. ind.
προσηνέγκατέ: 2pl. att. aor. ind.
προσήνεγκεν: 3sing. att. aor. ind.
προσηνέχθη: 3sing. pass. aor. ind.
προσηνέχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
πρόσφερε: 2sing. att. pres. imptv.
προσφέρει: 3sing. att. pres. ind.
προσφέρειν: att. pres. inf.
προσφέρεται: 3sing. pass. pres. ind.
προσφέρῃ: 3sing. att. pres. cong.
προσφέρῃς: 2sing. att. pres. cong.
προσφερόμεναι: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
προσφέρονται: 3pl. pass. pres. ind.
προσφέροντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσφερόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
προσφέρουσιν: 3pl. att. pres. ind.
προσφέρων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) presentare: 1
(+ὅς) da offrire: 1
accostare: 1
condurre: 1
fare: 1
fare comparire davanti: 1
fare giungere fino: 1
offrire: 23
offrire di sacrificare: 1
porre: 1
portare: 2
presentare: 9
recare: 1
rendere: 1
stare per offrire: 1
trattare: 1
Totale: 47

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω