προστίθημι (prostithêmi)

da πρός e τίθημι
TDNT - 8: 167,1176
Numero Strong: G4369
verbo

1) mettere a
2) aggiungere
   2a) cioè unire a, raggruppare con qualsiasi gruppo, i propri seguaci o compagni
      2a1) qualcuno che è stato riunito ai suoi padri è morto
+ παρανομία: mandare di nuovo

προσέθετο: 3sing. med. aor. ind.
προσέθηκεν: 3sing. att. aor. ind.
προσετέθη: 3sing. pass. aor. ind.
προσετέθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
προσετίθει: 3sing. att. impf. ind.
προσετίθεντο: 3pl. pass. impf. ind.
προσθεῖναι: att. aor. inf.
προσθεὶς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πρόσθες: 2sing. att. aor. imptv.
προστεθῆναι: pass. aor. inf.
προστεθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

(+λέγω) aggiungere: 1
(+ἐγώ) aumentare: 1
aggiungere: 8
continuare: 1
dare: 1
dare in più: 2
non tradotto: 2
rivolgere altro: 1
unire: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω