προτίθεμαι (protithemai)

voce media da προ e τίθημι
TDNT - 8: 164,1176
Numero Strong: G4388
verbo

1) mettere prima, esibire
   1a) esibire per essere visto, esporre alla vista
   1b) esporre alla vista pubblica
      1b1) dei corpi dei morti
      1b2) lasciare giacere
2) mettere davanti a sé, proporre a sé stesso
   2a) avere il proposito, determinare

προεθέμην: 1sing. med. aor. ind.
προέθετο: 3sing. med. aor. ind.

prestabilire: 2
proporre di: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω