πτωχός (ptôchos)

da ptosso (acquattare, simile a πτοέομαι e l'alternativa di πίπτω)
TDNT - 6: 885,969
Numero Strong: G4434
aggettivo

1) ridotto all'indigenza, implorante, mendico
2) senza ricchezza, influenza, posizione, onore
   2a) modesto, afflitto, senza le virtù cristiane e la ricchezza eterna
   2b) senz'aiuto, incapace di compiere uno scopo
   2c) povero, bisognoso
3) che manca in qualcosa
   3a) per quanto riguarda lo spirito
      3a1) bisognoso di ricchezza di conoscenza e cultura intellettuale che le scuole danno (uomini di questa classe più facilmente accettavano l'insegnamento di Cristo e si sono dimostrati adatti a ottenere il tesoro celeste)

πτωχὰ: acc. pl. neut.
πτωχὴ: nom. sing. femm.
πτωχοὶ: nom. pl. masc.
πτωχοί: voc. pl. masc.
πτωχοῖς: dat. pl. masc.
πτωχόν, πτωχὸν: acc. sing. masc.
πτωχὸς: nom. sing. masc.
πτωχούς, πτωχοὺς: acc. pl. masc.
πτωχῷ: dat. sing. masc.
πτωχῶν: gen. pl. masc.

(+) povertà: 5
a povertà: 5
mendicare: 1
povertà: 22
uno povertà: 1
Totale: 34

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω