σφραγίζω (sfragizô)

da σφραγίς
TDNT - 7: 939,1127
Numero Strong: G4972
verbo

1) mettere un sigillo, indicare con un sigillo, sigillare
   1a) per sicurezza: da Satana
   1b) siccome le cose sigillate sono celate (come i contenuti di una lettera), nascondere, tenere in silenzio, tenere segreto
   1c) per indicare una persona o una cosa
      1c1) mettere un marchio con un sigillo
      1c2) gli angeli sono detti di essere sigillati da Dio
   1d) per verificare, confermare o attestare una cosa
      1d1) confermare, autenticare, dimostrare senza possibilità di dubbio
         1d1a) di un documento scritto
         1d1b) verificare la testimonianza di qualcuno a una persona, che è quello che professa di essere

ἐσφράγισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐσφραγίσθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἐσφραγισμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἐσφραγισμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
σφραγισάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
σφραγίσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
σφραγίσῃς: 2sing. att. aor. cong.
σφράγισον: 2sing. att. aor. imptv.
σφραγίσωμεν: 1pl. att. aor. cong.

apporre proprio sigillare: 1
confermare: 1
consegnare: 1
ricevere sigillare: 1
segnare: 4
segnare con sigillare: 2
sigillare: 4
suggellare: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω