στέλλομαι (stellomai)

probabilmente fortificata dalla radice di ἵστημι
TDNT - 7: 588,1074
Numero Strong: G4724
verbo

1) mettere, porre, mettere in ordine, sistemare
   1a) adattare, preparare, equipaggiare
   1b) prepararsi, adattare per sé stesso
   1c) adattare per il proprio uso
      1c1) sistemando, provvedendo per questo, eccetera
2) portare insieme, contrattare, accorciare
   2a) diminuire, controllare, fare cessare
   2b) cessare di esistere
   2c) rimuoversi, ritirarsi, partire
   2d) astenersi dai rapporti con qualcuno, evitare

στέλλεσθαι: med. pres. inf.
στελλόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

evitare: 1
ritirare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω