τέλειος (teleios)

da τέλος
TDNT - 8: 67,1161
Numero Strong: G5046
aggettivo

1) portato a compimento, finito
2) a cui non manca niente per la completezza
3) perfetto
4) quello che è perfetto
   4a) perfetta integrità e virtù umana
   4b) di uomini
      4b1) adulto, maturo

τελεία: nom. sing. femm.
τέλειοι: nom. pl. masc.
τελείοις: dat. pl. masc.
τέλειον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
τέλειος, τέλειός: nom. sing. masc.
τελειοτέρας: gen. sing. femm. comp.
τελείων: gen. pl. masc.

compiere: 1
fare: 1
maturare: 2
per adulto: 1
perfezionare: 11
più perfezionare: 1
pienezza: 1
uomo compiere: 1
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω