Ἀντιπατρίς (Antipatris)

dalla stessa parola di Ἀντιπᾶς
Numero Strong: G494
nome località

Antipatrida = "per antenato"
1) una città situata tra Ioppe e Cesarea, in una regione molto fertile, non lontano dalla costa; ricostruita da Erode il Grande che la chiamò Antipatrida in onore di suo padre Antipater

Ἀντιπατρίδα: acc. sing.

(+) Antipatrida: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω