ἱλάσκομαι (hilaskomai)

voce media dalla stessa parola di ἵλεως
TDNT - 3: 301,362
Numero Strong: G2433
verbo

1) darsi, placare, conciliare a sé stesso
   1a) divenire propizio, essere placato
   1b) essere propizio, essere pieno di grazia, essere misericordioso
2) propiziare, fare propiziazione per

ἱλάσθητί: 2sing. pass. aor. imptv.
ἱλάσκεσθαι: pass. pres. inf.

avere pietà di: 1
compiere espiare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω