ἰσχυρός (ischuros)

da ἰσχύς
TDNT - 3: 397,378
Numero Strong: G2478
aggettivo

1) forte, potente, possente (di persona o voce)
   1a) di esseri viventi
      1a1) forte o nel fisico o nella mente
      1a2) di uno che ha la forza di anima per sopportare gli attacchi di Satana, forte e quindi che esibisce molte qualità eccellenti
   1b) di cose inanimate
      1b1) forte, violento, emesso con forza, fermo, sicuro

ἰσχυρά: acc. pl. neut., voc. sing. femm.
ἰσχυρὰ: nom. sing. femm.
ἰσχυρᾷ: dat. sing. femm.
ἰσχυραί: nom. pl. femm.
ἰσχυρὰν: acc. sing. femm.
ἰσχυρᾶς: gen. sing. femm.
ἰσχυροὶ, ἰσχυροί: nom. pl. masc.
ἰσχυρόν, ἰσχυρὸν: acc. sing. masc.
ἰσχυρὸς: nom. sing. masc.
ἰσχυρότεροι: nom. pl. masc. comp.
ἰσχυρότερον: nom. sing. neut. comp.
ἰσχυρότερος, ἰσχυρότερός: nom. sing. masc. comp.
ἰσχυροῦ: gen. sing. masc.
ἰσχυρῶν: gen. pl. femm., gen. pl. masc.

(+) potenza: 1
(+ἄνεμος) vento: 1
altezza: 1
di prodezza: 1
essere più fortezza: 2
fortezza: 6
grandezza: 1
più fortezza: 3
potenza: 7
uno più fortezza: 1
uomo fortezza: 5
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω