ἐχθρός (echthros)

da una parola primaria echtho (odiare), odioso (passivamente, odioso, o attivamente, ostile)
TDNT - 2: 811,285
Numero Strong: G2190
aggettivo

1) odiato, odioso
2) ostile, che odia, che si oppone ad un altro
   2a) usato di uomini che hanno inimicizia verso Dio a causa del loro peccato
      2a1) opporsi (a Dio) nella mente
      2a2) un uomo che è ostile
      2a3) un certo nemico
      2a4) colui che è ostile
      2a5) il diavolo che è il nemico più amaro del governo divino

ἐχθρὲ: voc. sing. masc.
ἐχθροὶ, ἐχθροί: nom. pl. masc.
ἐχθρόν, ἐχθρὸν: acc. sing. masc.
ἐχθρός, ἐχθρὸς: nom. sing. masc.
ἐχθροῦ: gen. sing. masc.
ἐχθρούς, ἐχθροὺς: acc. pl. masc.
ἐχθρῶν: gen. pl. masc.

(+) nemico: 2
(+ἄνθρωπος) uno nemico: 1
di nemico: 1
nemico: 27
uno nemico: 1
Totale: 32

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω