ἐγγύς (eggus)

da un verbo primario agcho (spremere o strozzare, simile alla radice di ἀγκάλη)
TDNT - 2: 330,194
Numero Strong: G1451
avverbio

1) vicino, di luogo e posizione
   1a) vicino
   1b) quelli che hanno accesso a Dio
      1b1) gli ebrei, al contrario di quelli che sono stranieri a Dio e alle sue benedizioni
      1b2) i rabbini usavano il termine "fare avvicinarsi" come equivalente a "fare un proselito"
2) vicino, di tempo
   2a) di tempi imminenti e da venire presto

ἐγγύς, ἐγγὺς: avv.

(+εἰμί) distare: 1
(+γίνομαι) accostare: 1
avvicinare: 1
presso: 2
prossimità a: 2
vicinanza: 23
Totale: 30

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω