ἐξορκιστής (exorkistês)

da ἐξορκίζω
TDNT - 5: 464,729
Numero Strong: G1845
sostantivo maschile

1) colui che ottiene un giuramento da qualcuno
2) un esorcista
   2a) qualcuno che impiega una formula di incantesimo per scacciare i demoni

ἐξορκιστῶν: gen. pl.

esorcizzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω